MEMBER


写真左から

Tomoyuki Ose : Bass

Yoshiki Daimon : Drums

Tomohiko Horai : Vocal

Yuji Tsujitani : Guitar

 

Supporting Member

Ryohei Muramatsu : Guitar


Yuji Tsujitani : GuitarYoshiki Daimon : DrumsTomohiko Horai : VocalSupporting Member

 Ryohei Muramatsu : Guitar